Forum Archeton.pl - Rejestracja


Regulamin Forum Internetowego ARCHETON SP. Z O.O.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z portalu internetowego www.archeton.pl prowadzonego przez spółkę Archeton Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie ul. Cystersów 9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000051152, Regon: 356348316, NIP: 675-12-63-275 (dalej Archeton) - w ramach którego Archeton umożliwia Użytkownikom bezpłatne uczestniczenie w internetowym Forum Archetonu znajdującego się pod adresem http://forum.archeton.pl. (dalej Forum).

Forum jest oparte na skrypcie phpBB ("www.phpbb.com", "Grupa phpBB"), które jest pod "Publiczną Licencją" (dalej jako "GPL") i może zostać pobrane z www.phpbb.com. Skrypt phpBB wspomaga tylko dyskusje przez Internet, grupa phpBB nie odpowiada za treści publikowane na Forum. W celu uzyskania więcej informacji o phpBB odwiedź stronę http://www.phpbb.com/.

 1. REJESTRACJA

 1. Warunkiem korzystania z Forum jest:

 1. uprzednia rejestracja za pośrednictwem strony internetowej http://forum.archeton.pl celem uzyskania indywidualnego konta danego Użytkownika pozwalającego na identyfikację na Forum,

 2. wyrażenie akceptacji treści regulaminu,

 3. bycie osobą pełnoletnią (osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Forum pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawicieli ustawowych).

 1. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:

 1. dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

 2. wszelkie dane mogące mieć status danych osobowych, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil Użytkowników przekazuje do Systemu w sposób dobrowolny i świadomy, że dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu.

 3. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Archeton wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie na wykorzystywanie powyższych danych, w celach administracyjnych, statystycznych, marketingowych i handlowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. nr 133 poz. 883).

 1. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. W procesie rejestracji Użytkownik wybiera login oraz hasło umożliwiające mu zalogowanie się do Forum.

 2. Archeton w oparciu o proces rejestracji uprawniony jest do weryfikowania ilości kont posiadanych przez danego Użytkownika.

 3. Udział w Forum możliwy jest wyłącznie po uprzednim zalogowaniu. Każdy Użytkownik na Forum używa tzw. Loginu, który został wybrany w trakcie procesu rejestracji.

 4. Przeprowadzenie przez Użytkownika procesu rejestracji oznacza, iż Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się przestrzegać wynikających z Regulaminu obowiązków.

 5. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Forum w każdej chwili, jak też przysługuje mu uprawnienie do domagania się usunięcia jego wpisów oraz danych z Forum.

 1. ZASADY OGÓLNE

 1. Prowadzone przez Archeton Forum służyć ma umożliwieniu Użytkownikom bezpłatnego uczestniczenia w wymianie poglądów, opinii, komentarzy oraz informacji w zakresie projektów, budowy domów, firm wykonawczych, wydawnictw Archetonu.

 2. Za pośrednictwem Forum użytkownicy na zasadach określonych niniejszym regulaminem mogą rozpowszechniać pomysły, pytania, opinie, informacje.

 3. Forum nie jest miejscem dla umieszczania materiałów reklamowych i komercyjnych (w postaci wpisów, grafik i linków). Każdy wpis uznany przez Administratora za reklamowy i komercyjny będzie usuwany bez wcześniejszego ostrzeżenia.

 4. Użytkownicy Forum publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Archeton nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Forum, jak też nie weryfikuje ich treści.

 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum:

 • treści wulgarnych, obrażających innych,

 • sprzecznych z prawem,

 • wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

 • treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe

 1. W szczególności, za pośrednictwem Forum niedozwolone jest:

 • rozpowszechnianie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;

 • podejmowanie działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia);

 • wzywanie do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, czy też propagowanie przemocy i agresji;

 • rozpowszechnianie materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym lub prawom własności przemysłowej lub innym prawom podmiotowym osób trzecich;

 • rozpowszechnianie danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania destrukcyjne.

 • krytykowanie, wyśmiewanie lub obraźliwe komentowanie wypowiedzi (pytań lub odpowiedzi) publikowanych na Forum przez innych Użytkowników;

 • składanie żądania wyjaśnienia przyczyn usunięcia dostępu do treści poprzednio publikowanych na Forum (np. usunięcia wypowiedzi),

 1. Użytkownicy na łamach Forum mogą publikować treści wyłącznie w ramach danego działu tematycznego, gdyż Forum przeznaczone jest wymiany merytorycznych treści zgodnych z tematyką Forum.

 2. Archeton nie jest zobowiązany do rozpowszechniania (publikowania) za pośrednictwem Forum treści i danych dostarczanych przez Użytkownika i jest uprawniony do zaprzestania dalszego rozpowszechniania treści i danych upublicznionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum. Powyższe oznacza, iż Archeton w każdym momencie, bez potrzeby podawania uzasadnienia posiada uprawnienie do uniemożliwienia dostępu do określonych treści i danych Użytkowników oraz do odmowy rozpowszechniania lub zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub poszczególnych wypowiedzi Użytkownika na Forum.

 3. w przypadku wystąpienia przez podmioty trzecie z roszczeniami przeciwko Archeton z tytułu naruszenia ich praw przez materiały opublikowane przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Archeton przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Archeton lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Archeton do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Archeton.

 4. Archeton nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z treściami publikowanymi na forum oraz powstałe w związku z jego prowadzeniem.

 1. NARUSZENIA REGULAMINU

 1. Archeton zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z postanowieniami niniejszego regulaminu, w tym zwłaszcza z postanowieniami , o których mowa w pkt. II niniejszego regulaminu.

 2. Archeton jest uprawniony do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających postanowienia regulaminu bez podawania uzasadnienia (w tym także do usunięcia Użytkownika z Forum).

 3. Użytkownik zamieszczając wpis na Forum przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie zamieszczonego przez niego wpisu lub zablokowanie dostępu do Forum jest równoznaczne z powiadomieniem go ( zgodnie z treścią Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Archeton wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.

 4. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec Archeton i osób trzecich za zamieszczenie na Forum wypowiedzi naruszającej przepisy prawa lub zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.

 1. PRAWA AUTORSKIE

 1. Użytkownik wyrażając zgodę na regulamin Forum upoważnia jednocześnie Archeton do korzystania z zamieszczonej przez danego Użytkownika na Forum, wypowiedzi jego autorstwa, którą można zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Utworu uznać za "utwór" w tym, w zakresie:

 • utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworu, a także do wprowadzania Utworu do pamięci komputera, publikowania Utworu na stronach internetowych, a w szczególności na łamach Forum;

 • obrotu oryginałem Utworu albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy;

 • rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej - publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i emitowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publicznego udostępniania ww. utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w prasie wydawanej przez Archeton oraz na stronach internetowych.

 1. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z funkcjonowaniem Forum na adres internetowy: forum@archeton.pl.

 2. Archeton rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Archeton poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres o jaki zostało przedłużone.

 3. W przypadku gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Archeton o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

 4. Odpowiedź na reklamacje Archeton kieruje na adres Użytkownika, wskazany w formularzu rejestracyjnym.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Archeton zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Forum bez podawania przyczyn takiego działania.

 2. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania.

 3. Archeton jest uprawniony do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

 4. Archeton zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz danych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 
cron